توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۳۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی طره ای به روش المان محدود با متلب

  • جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۸۱ نفر

تصویر two-dimensional-truss-analysis-with-matlab_581

تحلیل خرپای دو بعدی طره ای به روش المان محدود با متلب

این پروژه مطابق شکل ارائه شده در زیر با موضوع تحلیل خرپای دو بعدی طره ای به روش المان محدود با متلب است که با تشکیل ماتریس سختی این خرپا را تحلیل نموده و در انتها پس از ران نمودن نرم افزار خروجی های آن را به نمایش در می آورد.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-with-matlab_581

مشخصات ورودی برنامه

  • مساحت مقطع عضو های خرپای دو بعدی :  A= 0.002 m^2
  • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته عضو های خرپای دو بعدی طره ای بر حسب واحد پاسکال  E= 2.1*10^11pa
  • نیروی اعمالی به صورت زاویه دار و رو به پایین که مطابق شکل، با زاویه ۳۰ درجه نسبت به محور قائم به مقدار ۲۰۰۰۰۰ p= نیوتن است

خروجی های حاصل از تحلیل خرپای طره ای دو بعدی

  • ابتدا پس از ران نمودن نرم افزار متلب و تحلیل خرپا توسط آن مقدار جابجایی های حاصل از اعمال بار در هر گره، در جهت x  و y را محاسبه و اعداد آنها را در خروجی به نماش در می آورد.
  • مقادیر نیرو های اعمالی به تکیه گاه ها یا عکس العمل های تکیه گاهی را محاسبه نموده و در خروجی متلب نمایش می دهد.
  • مقادیر نیرو های کششی و یا فشاری به وجود آمده در هر عضو خرپا را محاسبه نموده و در خروجی متلب نمایش می دهد.

برای شناسایی تغییر مکان ها، عکس العمل های تکیه گاهی و نیرو های کششی یا فشاری ایجاد شده در  هر عضو به ترتیب از بالا به پایین مطابق کد گذاری در گره ها و اعضاء شناسایی می شوند.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-with-matlab_581

خروجی برنامه متلب

این اطلاعات در ۳ قسمت است که در ابتدا مقادیر تغییر مکان ها با نماد a و واحد متر، نیرو های تکیه گاهی با نماد r و واحد نیوتن و در انتها نیروی داخلی عضو ها با نماد N و واحد نیوتن نشان داده شده است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۵۸۱
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۳۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است