توضیحات

پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی به روش سختی با نرم افزار متلب

 • یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 • بازدید ۱,۳۵۹ نفر

تصویر two-dimensional-truss-analysis-in-a-hard-way_117

تحلیل خرپا ی دو بعدی به روش سختی با نرم افزار متلب (matlab)

 

در این پروژه تحلیل خرپای دو بعدی به روش سختی با نرم افزار متلب به همراه تشریح پارامترهای موجود در کدهای متلب را با جزئیات آماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

خروجی های نرم افزار متلب پس از تحلیل خرپای دو بعدی:

۱- تعیین عکس العمل های تکیه گاهی خرپا در محل گره ها

۲- تعیین تغییر مکان ها در محور های (Y و X ) برای همه گره های خرپای دو بعدی

۳- تعیین نیروی های محوری همه عضو های خرپای فوق

۴- تعیین تنش های محوری ایجاد شده در همه عضوهای خرپا

۵- تعیین کرنش های به وجود آمده در همه عضو های خرپا

داده های استفاده شده در کد نویسی برنامه متلب:

 • NN مشخص کننده تعداد گره ها در خرپا
 • NE مشخص کننده تعداد عضو های خرپا
 • NF مشخص کننده تعداد همه گره های بارگذاری شده خرپا
 • NS مشخص کننده تعداد تکیه گاه های خرپا
 • NCM مشخص کننده ماتریس مختصات گره های خرپا
 • EN مشخص کننده ماتریس گره های ابتدا و انتهای هر عضو از خرپا
 • CSM مشخص کننده شرایط تکیه گاهی خرپا
 • FM مشخص کننده شرایط بارگذاری شده گره های خرپا به صورت ماتریس
 • EA مشخص کننده مدول الاستیسیته و سطح مقطع عضو های خرپا به صورت ماتریس

تشریح روند تحلیل خرپای دو بعدی توسط برنامه متلب:

 • حلقه اول: گرفتن مختصات گره ای و تعیین طول اعضاء به صورت سینوس و کسینوس زاویه ای عضو ها با افق
 • حلقه دوم: محاسبه ماتریس سختی هر عضو
 • حلقه سوم: با استفاده از ماتریس سختی تک تک عضو ها ماتریس سختی کل خرپا محاسبه می شود
 • حلقه چهارم: محاسبه بردار نیرو های خارجی اعمال شده بر گره ها
 • حلقه پنجم: اعمال شرایط مرزی در ماتریس سختی

در ادامه نیز با استفاده از روش حذفی گوس معادله حل می شود.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-in-a-hard-way_117مشخصات مورد نظر اعضای خرپا در تحلیل:

اطلاعات مربوط به شناسایی خرپای دو بعدی توسط برنامه متلب:

خروجی برنامه متلب پس از تحلیل خرپای دو بعدی که واحد های اندازه گیری برحسب کیلوگرم و سانتیمتر می باشد:

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۱۷
توضیحات:
پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است