توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل ماتریسی کمانش قاب دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۹۰ نفر

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

تحلیل ماتریسی کمانش قاب دو بعدی به روش المان محدود

پروژه فوق تحلیل ماتریسی کمانش قاب دو بعدی با نرم افزار متلب می باشد که با استفاده از روش المان محدود و به صورت غیر خطی قاب دو بعدی مورد نظر را  آنالیز کرده و نتایج آن را به صورت گرافیکی نمایش می دهد که در ادامه توضیحاتی را در این خصوص بیان می کنیم.

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

اطلاعاتی کلی در خصوص قاب دو بعدی

مطابق شکل ارائه شده طول دهانه قاب دو بعدی فوق ۶ متر با ارتفاع ۴ متر در یک طبقه می باشد، اتصالات پای ستون ها در سمت چپ قاب به صورت گیردار و در سمت راست قاب به صورت مفصلی است، بارگذاری در نظرگرفته شده برای این قاب به صورت بار متمرکز اعمالی در انتهای هر ستون می باشد و با گذاری جانبی نیز در یکی از گره ها ی اتصال تیر به ستون به صورت متمرکز اعمال می شود.

فرضیات در نظر گرفته شده برای تحلیل ماتریسی کمانش قاب دو بعدی

  • مدول لاستیسیته مورد نظر برای کل اعضا برابر E=200GPa
  • سطح مقطع  مورد نظر برای عضو شماره ۱ برابر A1=2*10^-3 M^2
  • ممان اینرسی مورد نظر برای عضو شماره ۱ برابر A1=2*10^-3 M^2
  • سطح مقطع مورد نظر برای عضو شماره ۲ برابر A2=6*10^-3 M^2
  • ممان اینرسی مورد نظر برای عضو شماره ۲ برابر I2=5.4*10^-5 M^4
  • نیروی افقی مورد نظر اعمالی به قاب برابر H=2KN
  • نیروی متمرکز اعمالی به صورت قائم در ستون ها برابر q0=200KN

در این پروژه با توجه به مقاومت در برابر کمانش وقتی که همه بار ها به تناسب افزایش می یابد تجزیه و تحلیل صورت می گیرد. در خروجی های برنامه متلب جابجایی افقی و لنگر خمشی در برابر مقادیر آلفا و کمانش ایجاد شده در سیستم قاب طبق شکل ارائه شده در figur1  ، figur2 و figur3 ترسیم می شود.

برای شناسایی اعضاء، جهت های بارگذاری، جابجایی های افقی، قائم و دوران گره ها، کد گذاری المان ها به صورت شکل زیر می باشد.

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

خروجی نرم افزار متلب بعد از تحلیل ماتریسی کمانش قاب دو بعدی:

شکل اول figur1 تغییر مکان گره سمت چپ در قسمت بالای قاب را برحسب متر نشان می دهد که با تغییر آلفا بدست آمده است.

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

شکل دوم figur2 مقدار لنگر تکیه گاهی در مقابل آلفا را که بر حسب نیوتن متر است نمایش می دهد.

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

شکل سوم figur3 حالت کمانش قاب را نمایش می دهد.

تصویر two-dimensional-frame-matrix-analysis_220

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۰
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است