توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب دو بعدی با تکیه گاه گیردار در نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۱۳ نفر

تصویر two-dimensional-frame-analysis-with-clipboard-in-matlab_1142

تحلیل قاب دو بعدی با تکیه گاه گیردار در نرم افزار متلب

در این پست پروژه ای را تحت عنوان تحلیل قاب دو بعدی با تکیه گاه گیردار در نرم افزار متلب قرار دادیم که مقادیر عکس العمل های تکیه گاهی قاب مورد نظر را محاسبه نموده و در خروجی نرم افزار متلب نمایش می دهد.

شکل قاب دوبعدی بررسی شده

تصویر two-dimensional-frame-analysis-with-clipboard-in-matlab_1142

مشخصات و داده های قاب مورد نظر

  • طول هر یک از عضو ها (تیر و ستون) ۲۴۰in
  • مساحت اعضای قاب A=100in2
  • مدول الاستیسیته هر یک از عضو ها E=30000000psi

خروجی نرم افزار متلب

توضیحاتی از تحلیل نرم افزار MATLAB

منظور از DeactivedDof در خروجی برنامه چیست:

DeactivedDof با استفاده از کد گذاری، نشان دهنده عکس العمل های تکیه گاهی بسته می باشد که با توجه به شکل مسئله، اتصالات پای ستون های قاب مورد نظر به صورت  گیردار است.

همانطور که در خروجی حاصل از تحلیل قاب دو بعدی توسط نرم افزار متلب مشاهده می شود، اعداد (۱ ،۴ ،۵ ،۸ ،۹ ، ۱۲) به ترتیب عکس العمل تکیه گاهی قاب مورد نظر از تکیه گاه گره شماره ۱ به ترتیب نوشته شده است به این صورت که عدد ۱ کد مشخصه نیروی افقی تکیه گاه ۱ و کد ۴ مربوط به نیروی افقی تکیه گاه شماره ۲ که به ترتیب نیروی قائم تکیه گاه شماره ۱ و نیروی قائم تکیه گاه شماره ۲ و درنهایت لنگر تکیه گاهی در گره شماره ۱ و عدد ۱۲ نیز مربوط به کد معرفی لنگر تکیه گاهی در گره شماره ۲ است. واحد اندازه گیری عکس العمل تکیه گاهی بدست آمده بر حسب پوند بوده و لنگر ها نیز برحسب پوند در اینچ می باشد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۱۴۲
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است