توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

محاسبه خرپای سه بعدی به روش المان محدود با متلب

 • شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • بازدید ۳۱۵ نفر

تصویر three-dimensional-truss-analysis-with-matlab_334

محاسبه خرپای سه بعدی به روش المان محدود با متلب

پست فوق مربوط به پروژه محاسبه خرپای سه بعدی به روش المان محدود با متلب است که این خرپا با سه عضو و سه تکیه گاه به همراه تشکیل چهار گره اتصال اعضاء به صورت مفصلی عمل می کند.

توضحیات پروژه

در تحلیل خرپای سه بعدی با استفاده از روش المان محدود ماتریس سختی تشکیل شده است که پس از انجام محاسبات تغییر مکان های هرگره ها ، عکس العمل های تکیه گاهی و تنش های ایجاد شده در هر عضو را در خروجی نرم افزار متلب به نمایش در می آورد. برای معرفی بهتر عملکرد خرپای سه بعدی و اطلاعات خروجی نرم افزار متلب، در ادامه اطلاعاتی از خرپای سه بعدی را به همراه خروجی های ارائه شده توسط نرم افزار متلب را بیان می کنیم و در انتها نیز فیلمی کوتاه از اجرای برنامه برای تحلیل خرپای سه بعدی قرار داده شده است که قابل دانلود و روئیت می باشد.

تصویر three-dimensional-truss-analysis-with-matlab_334

مشخصات خرپای سه بعدی

 • حد ارتجاعی یا مدول الاستیسیته عضو های خرپای سه بعدی: E=2*10^6 kg/cm^2
 • سطح مقطع عضو های خرپای سه بعدی: A=10 cm^2
 • میزان بار متمرکز وارده به گره شماره ۱ با جهت رو به پایین: ۱۰۰۰Kg
 • مختصات هر یک از گره ها برحسب سانتی متر: (x-y-z)
  • گره شماره یک: (۰ و ۰ و ۲۰۰)
  • گره شماره دو: (۰ و ۱۰۰ و ۰)
  • گره شماره سه: (۲۰۰ و ۱۰۰ و ۰)
  • گره شماره چهار: (۱۵۰- و ۰ و ۰)
 • آزادی حرکت گره ها و یا انتقال گره های شماره دو و سه و چهار برار صفر است.

خروجی پروژه

خروجی نرم افزار متلب پس از ران کردن و تحلیل خرپای سه بعدی در سه قسمت به قرار زیر است. اولین خروجی مربوط به تغییر مکان گرهی در امتدادهای (x-y-z) است که به ترتیب از گره شماره یک تا چهار به صورتی است که x را با کد یک، y را با کد دو و z را با کد سه در گره شماره یک مشخص نموده و در سایر گره ها نیز به همین صورت کد گذاری شده است. دومین خروجی نیز به همین ترتیب نشان دهنده عکس العمل های تکیه گاهی است. سومین خروجی بیان کننده تنش هر عضوی که در روی شکل شماره گذاری شده است می باشد.

تغییر مکان های گرهی:

عکس العمل های تکیه گاهی:

تنش های هر عضو :

 

باکس دانلود
شناسه:
۳۳۴
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است