توضیحات

پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز خرپای سه بعدی چهار عضوی به روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • بازدید ۶۲۴ نفر

تصویر three-dimensional-truss-analysis-fem-in-matlab_1062

آنالیز خرپای سه بعدی چهار عضوی به روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

این پست طبق شکل ارائه شده برای آنالیز خرپای سه بعدی چهار عضوی به روش المان محدود با نرم افزار MATLAB با چهار گره تکیه گاه مفصلی مقید و یک گره آزاد، مورد بررسی قرار گرفته است.

تصویر three-dimensional-truss-analysis-fem-in-matlab_1062

کد نویسی پروژه فوق به گونه ای است که پس از اجرای برنامه متلب مقایر تغییر مکان هر گره، عکس العمل های تکیه گاهی و تنش های ایجاد شده در هر عضو از خرپای سه بعدی را در خروجی برنامه نمایش می دهد.

مشخصات مورد نظر در تحلیل خرپای سه بعدی

 • مدول الاستیسیته هر یک از عضو های خرپا ( E=21*10^5 kg/cm^2 )
 • سطح مقطع هر یم از عضو های خرپا (A=12cm^2 )
 • مقدار نیروی متمرکز وارده به گره شماره ۱ ( ۲۰۰۰ Kg )

مختصات گره ها ی خرپای سه بعدی بر حسب سانتیمتر (x-y-z)

 • مختصات گره شماره ۱ برابر (۲۵۰ و ۳۰۰ و ۳۰۰)
 • مختصات گره شماره ۲ برابر (۰ و ۳۰۰ و ۰)
 • مختصات گره شماره ۳ برابر (۵۰۰ و ۳۰۰ و ۰)
 • مختصات گره شماره ۴ برابر (۲۵۰ و ۰ و ۳۰۰)
 • مختصات گره شماره ۵ برابر (۱۰۰ و -۱۰۰ و ۵۰۰)

آزادی جابجایی و یا انتقال گره های شماره ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ برابر صفر می باشد

خروجی نرم افزار متلب پس از تحلیل پروژه خرپای سه بعدی

این اطلاعات در سه قسمت به قرار زیر می باشد

 • مقادیر جابجایی گرهی با توجه به اعمال بار متمرکز در گره شماره ۱
 • مقادیر نیرو های عکس العمل های تکیه گاهی
 • مقادیر تنش های اعمال شده به هر یک از عضو خرپای سه بعدی

جهت شناسایی موقعیت اعداد نشان داده شده در خروجی نرم افزار متلب، در امتدادهای (x-y-z) به ترتیب از گره شماره ۱ تا ۵ به صورتی است که x را با کد ۱، y را با کد ۲ و z را با کد ۳ در گره شماره ۱ مشخص نموده و در سایر گره ها نیز به این ترتیب به صورت تجمیعی کد گذاری شده است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۶۲
توضیحات:
پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است