توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز سازه متشکل از فنر به روش المان محدود در متلب

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۲۹ نفر

تصویر structural-analysis-of-springs-by-fem-in-matlab_966

آنالیز سازه متشکل از فنر به روش المان محدود در متلب

مطابق شکل ارائه شده در زیر، این پست مربوط به آنالیز سازه متشکل از فنر به روش المان محدود در متلب است که با تشکیل ماتریس سختی، سازه متشکل از فنر را تحلیل نموده و جابجایی به وجود آمده در گره ها و عکس العمل های تکیه گاهی سازه مربوطه را بدست می آورد.

تصویر structural-analysis-of-springs-by-fem-in-matlab_966

فرضیات در نظر گرفته شده برای آنالیز سازه متشکل از فنر

  • نیروی اعمال شده در گره شماره ۲ به مقدار ۸۰۰۰ نیوتن می باشد
  •  سختی فنر که مربوط به عضو شماره ۳ می باشد به مقدار ۲۰۰۰ نیوتن بر میلیمتر است
  • مقادیر مدول الاستیسیته عضو شماره ۱ و شماره ۲ برابر ۷۰۰۰۰ مگا پاسکال در نظر گرفته شده است
  • سطح مقطع عضو شماره ۱ و شماره ۲ ۲۰۰  میلیمتر مربع انتخاب شده است

خروجی بدست آمده از برنامه متلب پس از آنالیز سازه فنردار

  • تعیین واکنش های تکیه گاهی تحت اثر بار اعمالی به صورت افقی در گره شماره ۲
  • تعیین مقدار تغییر مکان ایجاد شده در گره ها

مقادیر خروجی حاصل از آنالیز سازه فنردار

در قسمت اول خروجی برنامه متلب، مقدار جابجایی های ایجاد شده در هر گره را نمایش داده است که با توجه به شکل ارائه شده از سازه، مشاهده می شود تکیه گاه ها مقید بوده و قادر به جابجایی نمی باشند، بنابر این مقادیر صفر در نود ۱ و ۴ بیانگر این امر می باشد.

در قسمت دوم خروجی نرم افزار متلب، مقدار عکس العمل تکیه گاهی نمایش داده شده است که ستون اول شماره گره ها را نشان می دهد و ستون دوم نیز بیانگر مقادیر نیرو های ایجاد شده در آن گره ها است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۶۶
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است