توضیحات

پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز استاتیکی سیستم خطی فنر به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۹۸ نفر

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1090

آنالیز استاتیکی سیستم خطی فنر به روش المان محدود با نرم افزار متلب

در این پست پروژه آنالیز استاتیکی سیستم خطی فنر به روش المان محدود با نرم افزار متلب قرار داده شده است که در این میان مقدار جابجایی صفحه میانی متصل به فنر ها، مقدار نیروهای اعمالی به فنر های متصل به صفحه، مقدار جابجایی انتهای فنر ها و مقدار عکس العمل تکیه گاهی را بررسی نموده و با توجه به نیروی اعمالی (F) و سختی فنر ها مقادیر فوق را محاسبه نموده و در خروجی نرم افزار متلب نمایش می دهد.

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1090

توضیحاتی در مورد سیستم خطی فنر

با توجه به شکل مورد نظر که ما بین دو تکیه گاه، سیستم فنر به همراه صفحه متصل به آنها تعبیه شده است و نیرویی به مقدار ۲۰۰ =F نیوتن به صفحه موجود اعمال می شود. گره ها و فنر ها به ترتیب بر روی شکل مورد نظر کدگذاری شده است و مقادیر سختی فنر ها به ترتیب زیر در نظر گرفته شده است.

  • سختی فنر شماره یک K1=3000N/mm
  • سختی فنر شماره دو K2=1500N/mm
  • سختی فنر شماره سه K3=3000N/mm

خروجی نرم افزار متلب

 توضیحات خروجی پس از آنالیز

در خروجی ارائه شده نماد (F) نشان دهنده مقدار نیری وارده به گره ها به ترتیب از شماره ۱ تا شماره ۳ می باشد که از روی شکل کد گذاری شده محل آن قابل شناسایی است. نماد (a) مقدار جابجایی را نشان می دهد که در گره شماره ۲ به مقدار ۰٫۰۲۶۷ میلی متر است. نماد (r) نشان دهنده مقدار عکس العمل تکیه گاهی است که در راستای افقی اعمال می شود در گره شماره ۱ برابر ۸۰ نیوتن و در گره شماره ۳ برابر ۱۲۰ نیوتن است.

دو عدد نشان داده شده در زیر نماد (ed) بیان کننده مقدار جابجایی ابتدا و انتهای هر فنر، به میلی متر است ( ابتدا و انتهای فنر شماره ۱ و ۲ و ۳). با توجه به مقادیر جابجایی اتفاق افتاده در فنر ها و  مقدار سختی آنها نماد (es) نشان داده شده در خروجی برنامه متلب مقدار نیروهای اعمالی به فنر را نشان می دهد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۹۰
توضیحات:
پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است