مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر دارای نیروی متمرکز با لنگر و بارگسترده یکنواخت با MATLAB

 • شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹
 • بازدید ۶۱۰ نفر

تصویر finite-element-focused-beam-analysis-with-matlab_2232 تحلیل تیر دارای نیروی متمرکز با لنگر و بارگسترده یکنواخت با MATLAB

تحلیل تیر دارای نیروی متمرکز با لنگر و بارگسترده یکنواخت با MATLAB

مطابق شکل نشان داده شده، این پست مربوط به پروژه تحلیل تیر دارای نیروی متمرکز با لنگر و بارگسترده یکنواخت با MATLAB می باشد که کدهای نوشته شده این پروژه از صفحه 81 تا 84 کتاب به صورت زبان اصلی با مضوع تجزیه و تحلیل المان محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB و نرم افزار ABAQUS نوشته شده است که خود کتاب نیز قابل دانلود می باشد. در ادامه به برخی از مشخصات و اطلاعات پروژه پرداخته شده و خروجی نرم افزار جهت بررسی گنجانده شده است.

تصویر beam-matlab-2250-1 تحلیل تیر دارای نیروی متمرکز با لنگر و بارگسترده یکنواخت با MATLABبرای پروژه واحدهای اندازه گیری در نظر گرفته شده برای طول میلیمتر و برای نیرو نیوتن می باشد.

مشخصات تیر

 • تعداد گره در تیر برابر 5
 • تعداد المان در تیر برابر 4
 • تعداد گره در هر عضو برابر 2
 • تعداد درجه آزادی در هر گره برابر 2
 • تعداد درجه آزادی در هر عضو برابر 4

مشخصات مصالح تیر مورد نظر

برای تیر موردنظر مقدار مدول الاستیسیته برابر 200000 نیوتن بر میلی متر مربع و ممان اینرسی برابر 6^10*200 میلیمتر به توان 4 در نظر گرفته شده است.

شرایط مرزی 

هر یک از عضو تیر دارای چهار درجه آزادی می باشد، یعنی هر گره دو درجه آزادی دارد که یکی از آن تغییر مکان عمودی در امتداد محور y و دیگری چرخش در حول محور z است که عمود بر محور xy می باشد، با توجه به شکل تیر موردنظر گره شماره 1 کاملاً ثابت است و با نماد 0 ، درجه آزادی آن در خروجی نشان داده شده که از قسمت Nodal freedom قابل مشهاده است و نیز در گره شماره 3 که دارای اتصال ساده می باشد از نظر جابجایی عمودی مهار گردیده اما دارای چرخش آزاد می باشد و نیز در سایر گره ها هم از نظر جابجایی قائم و هم دوران گره ها آزاد می باشند که طبق گفته قبل از قسمت Nodal freedom قابل روئیت است.

مشخصات پروژه

کدنویسی پروژه در هشت قسمت در فایل هایی مجزا ارائه شده است که برای اجرای آن و خروجی گرفتن بایستی فایل اصلی که دارای پسوند beam.m است اجرا شود که خروجی برنامه در کنار فایل ها به صورت نوت پد با پسوند txt در پوشه مربوطه ذخیره می شود.

خروجی نرم افزار متلب

******* PRINTING MODEL DATA **************
------------------------------------------------------
Number of nodes:                              5
Number of elements:                           4
Number of nodes per element:                  2
Number of degrees of freedom per node:       2
Number of degrees of freedom per element:   4
------------------------------------------------------
Node          X
1,          0000.00
2,          4000.00
3,          10000.00
4,          14000.00
5,          22000.00
----------------------------------------------------
Element       Node_1       Node_2
  1,              1,             2
  2,              2,             3
  3,              3,             4
  4,              4,             5
------------------------------------------------------
Element          E             I
   1,          200000,      2e+008
   2,          200000,      2e+008
   3,          200000,      2e+008
   4,          200000,      2e+008
------------------------------------------------------
-------------Nodal freedom----------------------------
Node      disp_w       Rotation
 1,          0,             0
 2,          1,             2
 3,          0,             3
 4,          4,             5
 5,          6,             7
------------------------------------------------------
-----------------Applied Nodal Loads-------------------
Node         load_Y          Moment
 1,          0000.00,         0000.00
 2,         -20000.00,       -5000000.00
 3,          0000.00,         0000.00
 4,         -20000.00,       -26666600.00
 5,         -20000.00,        26666600.00
------------------------------------------------------
Total number of active degrees of freedom, n = 7
--------------------------------------------------------
******* PRINTING ANALYSIS RESULTS **************
------------------------------------------------------
Global force vector F
-20000
-5e+006
0
-20000
-2.66666e+007
-20000
2.66666e+007
------------------------------------------------------
Displacement solution vector: delta
15.57600
0.00561
-0.01870
-128.13333
-0.04270
-533.73339
-0.05337
------------------------------------------------------
Nodal displacements
Node          disp_y            rotation
  1,          0.00000,           0.00000
  2,          15.57600,          0.00561
  3,          0.00000,          -0.01870
  4,         -128.13333,       -0.04270
  5,         -533.73339,       -0.05337
------------------------------------------------------
Members actions
element          fy1             M1              Fy2                   M2
  1,          -32640.00,    -121400000.00,       32640.00,         -9160000.00
  2,          -52640.00,     4160000.00,        52640.00,          -320000000.00
  3,           40000.00,     320000000.00,     -40000.00,          -160000000.00
  4,           40000.00,     160000000.00,      -0.00,                  0.00
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۵۰
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است