جزوه آموزشی مکانیک خاک و مهندسی پی به صورت PDF

 • پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸
 • بازدید ۱,۶۶۵ نفر

تصویر soil-mechanics-and-engineering-papers_1514 جزوه آموزشی مکانیک خاک و مهندسی پی به صورت PDF

جزوه آموزشی مکانیک خاک و مهندسی پی به صورت PDF

این پست مربوط به جزوه آموزشی مکانیک خاک و مهندسی پی به صورت PDF می باشد که برای دانشجویان دوره کارشناسی به منظور استفاده در کلاس های درس مکانیک خاک و مهندسی پی گردآوری شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه-خاک و سنگ

 • ژئوتکنیک
 • چرخه تبدیل خاک و سنگ
 • خاک

فصل دوم: شناسایی خاک ها و طبقه

 • شناسایی خاک ها
 • شناسایی صحرایی
 • شناسایی آزمایشگاهی
 • طبقه بندی خاک
 • دانه بندی خاک ها به کمک آزمایش الک
 • دانه بندی خاک ها به کمک آزمایش هیدرو متری
 • نمودار دانه بندی
 • حدود اتربرگ
 • آزمایش کاساگرانده
 • روش یک نقطه
 • روش مخروط نفوذ سنج
 • تعیین رطوبت حد خمیری
 • تعیین رطوبت حد انقباض
 • تشخیص بین لای و رس
 • طبقه بندی خاک به روش متحد

قصل سوم: ترکیب خاک (روابط وزنی و حجمی)

 • ترکیب خاک
 • روابط حجمی
 • روابط وزنی
 • درجه اشباع
 • پوکی
 • نسبت تخلخل
 • درصد رطوبت
 • وزن مخصوص

فصل چهارم: جریان آب در خاک

 • هیدرولیک خاک ها
 • تراوش
 • فشار آب حفره ای
 • شرایط هیدرولیکی در خاک ها
 • هیدرو استاتیک
 • هیدرو دینامیک
 • جریان غیر دائم و دائم
 • رابطه برنولی
 • اختلاف بار آبی و گرادیان هیدرولیکی
 • قانون دارسی
 • سرعت ظاهری و سرعت واقعی
 • ضریب نفوذ پذیری خاک
 • عوامل موثر بر ضریب نفوذ پذیری
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری خاک به روش تجربی کوزن و هیزن
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری خاک به روش آزمایشگاهی با بار ثابت
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری خاک به روش آزمایشگاهی با بار افتان
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری خاک به روش صحرایی به صورت پمپاژ
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری درخاک چند لایه
 • محاسبه ضریب نفوذ پذیری معادل درخاک نا همسانگرد
 • تنش موثر
 • تنش موثر در حالت عدم وجود جریان
 • تنش موثر در حالت وجود جریان
 • اثر مویینگی بر تنش موثر

فصل پنجم : تحکیم در خاک ها

 • نشت آنی
 • نشست تحکیمی
 • نمودار نشست با زمان در رس ها
 • آزمایش ادومتر
 • نمودار نسبت تخلخل- لگاریتم فشار
 • تاثیر عوامل نختلف بر منحنی نسبت تخلخل- فشار
 • ضریب تغییر حجم
 • محاسبه نشست کل حاصل از تحکیم اولیه
 • محاسبه نشست کل حاصل از تحکیم ثانویه
 • سرعت تحکیم
 • تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی

فصل ششم: مقاومت برشی در خاک ها

 • معیار گسیختگی موهر-کولمب
 • تعیین پارامتر های مقاومت برشی در آزمایشگاه
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش برش مستقیم زهکشی شده
 • آزمایش برش سه محوری
 • آزمایش تحکیم یافته زهکشی شده
 • آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده
 • آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده
 • کاربرد آزمایش های سه محوری
 • مسیر تنش
 • نحوه ترسیم مسیر تنش
 • روابط پر استفاده در حل مسائل مقاومت برشی

فصل هفتم: شناسایی های تحت الارضی

 • تعیین عمق، تعداد و محل گمانه
 • گمانه زنی به روش تزریقی
 • گمانه زنی به روش دورانی
 • گمانه زنی به روش مته
 • انواع نمونه گیر اسپلیت اسپون، شلبی و کوربارل
 • درجه دست خوردگی

فصل هشتم: پی های سطحی

 • انواع پی های سطحی
 • مراحل طراحی یک شالوده منفرد
 • تعیین بارهای وارد بر کف پی منفرد
 • بار وارده بر پی
 • انواع گسیختگی در زیر پی
 • گسیختگی کلی
 • گسیختگی موضعی
 • گسیختگی سوراخ کننده

فصل نهم: تعیین ظرفیت باربری شالوده های سطحی

 • مراحل طراحی یک شالوده منفرد
 • تئوری ترزاقی برای تعیین ظرفیت باربری سطحی
 • اثر وجود آب زیر زمینی
 • معایب روش ترزاقی
 • تئوری مایر هوف برای تعیین ظرفیت باربری سطحی
 • تئوری هنسن برای تعیین ظرفیت باربری سطحی
 • موارد پیشنهاد شده برای استفاده از هر معادله
 • جداول تکمیلی جهت استفاده از معادلات ظرفیت باربری
 • شالوده با بارگذاری برون محوری

فصل دهم : نشست در شالوده های سطحی

 • محاسبه نشست تحکیمی در شالوده ها
 • محاسبه افزایش تنش موثر در عمق
 • محاسبه نشست ناشی از تحکیم اولیه
 • محاسبه نشست آنی در زیر شالوده ها
 • روش گام به گام باولز برای بکار گیری معادله نشست
 • نشست های مجاز در زیر پی
 

باکس دانلود
شناسه:
۱۵۱۴
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است