جزوه آموزشی طرح روسازی راه دکتر محمدرضا احدی به صورت PDF

 • دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
 • بازدید ۵۰۷ نفر

تصویر road-pavement-training-booklet_2215

جزوه آموزشی طرح روسازی راه دکتر محمدرضا احدی به صورت PDF

در پست فوق جزوه آموزشی طرح روسازی راه دکتر محمدرضا احدی به صورت PDF و در سه قسمت مجزا با عنوان های روسازی و طراحی روساری راه با تعداد ۱۷۹ صفحه قرار داده ایم، در ادامه بخشی از مطالب این جزوه را ارائه می نماییم.

فهرست مطالب

بخش اول: معرفی و تاریخچه احداث روسازی

 • گذشته روسازی راه در ایران
 • انواع روسازی راه
 • مشاوران و پیمکانکاران روسازی های آسفالتی
 • روش های طراحی ضخامت روسازی
 • مشکلات روسازی آسفالتی در ایران
 • راه حل های تجاری برای بهبود روسازی های جدید

بخش دوم: روسازی راه

 • روسازی و هدف از آن
 • عوامل موثر در انتخاب روسازی
 • ویژگی های خاک و لایه روسازی
 • شرایط جوی و جغرافیایی
 • ترافیک طرح، عمرطرح و هزینه طرح
 • لایه های روسازی و ترکیبات آن
 • لایه زیر اساس، اساس و رویه
 • رویه های بتنی، آسفالتی و مختلط
 • هدف از اجرای اندود نفوذی پریمکت
 • عوامل موثر در ایجاد نا همواری سطح راه
 • ضریب اصطکاک راه و تعریف مقاومت لغزندگی
 • بافت سطح روسازی
 • بافت ریز و درشت
 • آب بندی سطح رویه
 • انواع ترک در رویه های آسفالتی
 • دوام رویه های آسفالتی

بخش سوم: روش های طرح روسازی راه

 • طرح روسازی به روش CBR
 • طرح روسازی به روش AASHTO
 • طرح روسازی به روش انستیتو آسفالت
 • طرح روسازی به روش AASHTO
 • طرح روسازی به روش BCEOM
 • طرح روسازی به روش جدید SUPER Pave

تعریفی در خصوص روسازی راه

ﺳﺎزه ای را ﮐﻪ در روی لایه آخر خاک تراکم یافته زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺧـﺎﮐﺮﯾﺰی ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﮐـﻒ های ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑه طور ﮐﻠﯽ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﺮارﮔﯿﺮد روسازی راه گفته می شود. روﺳﺎزی راه ﻣﻌﻤﻮﻻ تشکیل یافته از ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ مانند زﯾر اﺳﺎس، اﺳﺎس و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ به صورت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن دو ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و دارای ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

توضیحاتی در خصوص پیدایش رو سازی راه در دنیا

ﻧﻤﻮﻧﻪ های اولیه راه های ساخته شده ﺑه صورت روﻳﻪ ﺷﻨﻲ در ﮔﻼﺳﺘﻮن ﺑﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در حدود ۳۳۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد مسیح ساخته شده و ۳۰۰ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑه صورت ﭘﻮﺷﺶ آﺟﺮی در کشور ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺳﺎزی ﺑه صورت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻣﻨﺎﺳﺐ و تقریبا حرفه ای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم درسال ۳۱۲ قبل از میلاد است. که شامل ۲۹ جاده اصلی ﺷﻦ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑه طول ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۷۸۰۰۰ کیلومتر بر روی لایه هایی از جنس سنگ لاشه و ملات و به ارتفاع ۱ تا ۲ متر بود. اوﻟﻴﻦ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ توسط ﭘﺮوﻓﺴﻮردی اسمیت که یک شیمیدان بلژیکی است در ﻧﻴﻮارک اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ احداث گردید. و در سال ۱۸۷۶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه در اﻣﺮﻳﻜﺎ و در ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ و قیر طبیعی درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ گردید. پس از آن در ﺳﺎل ۱۹۰۲ مقدار ۲۰۰۰۰ تن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ بکارگیری ﻗﻴﺮ های ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در راﻫﻬﺎی اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺟﺮا شد ﻛﻪ این مقدار ﺗﺎ ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۸۵ رسید.

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۱۵
صفحات:
۱۷۹
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است