توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل ماتریسی خرپای دو بعدی فنردار به روش المان محدود با متلب

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۵۴۶ نفر

تصویر matrix-analysis-of-two-dimensional-fet-with-matlab_980

تحلیل ماتریسی خرپای دو بعدی فنردار به روش المان محدود با متلب

پروژه تحلیل ماتریسی خرپای دو بعدی فنردار به روش المان محدود با متلب مطابق شکل زیر خروجی هایی مانند جابجایی افقی و قائم اتفاق افتاده در گره های خرپا ،عکس العمل های تکیه گاهی و تنش های ایجاد شده در عضو های شماره ۱ و شماره ۲ را محاسبه نموده و در خروجی نرم افزار متلب پس از ران نمایش می دهد.تصویر matrix-analysis-of-two-dimensional-fet-with-matlab_980

مشخصات مورد نظر برای خرپای دو بعدی فنردار

  1. سطح مقطع عضو های خرپای دو بعدی  A= 8000 mm^2
  2. مدول الاستیسیته عضو های خرپای دو بعدی E= 2*10^5mpa
  3. ضریب سختی فنر k=2000N/mm
  4. بار متمرکز اعمالی به گره شماره ۱ در امتداد ۲ به مقدار ۲۵۰۰۰ نیوتن

تصویر matrix-analysis-of-two-dimensional-fet-with-matlab_980

خروجی های نرم افزار متلب، حاصل از تحلیل خرپای دو بعدی فنردار

توضیح قسمت اول خروجی برنامه متلب

در این قسمت از خروجی نرم افزار متلب، در ستون دوم مقادیر جابجایی های صورت گرفته در محل های گرهی با واحد میلی متر را نشان می دهد و در ستون اول نیز به ترتیب کدگذاری صورت گرفته برروی گره ها که احتمال به وجود آمدن تغییر مکان در جهت افقی و عمودی را دارد مشخص شده است.

که با توجه به اعداد مربوطه جابجایی در گره شماره ۱ برخلاف جهت فرضی اتفاق افتاده است.

توضیح قسمت دوم خروجی برنامه متلب

در این قسمت از خروجی برنامه متلب که در دو ستون بدست آمده است، ستون اول مربوط است به کد های شناسایی محل و جهت قابل تغییر مکان در خرپای مربوطه که با توجه به شکل قابل درک می باشد.

و همچنین ستون دوم مربوط به مقادیر عکس العمل های تکیه گاهی بر حسب نیوتن می باشد، در صورت منفی بودن این اعداد جهت های فرضی در نظر گرفته شده برخلاف آن است.

توضیح قسمت سوم خروجی برنامه متلب

این قسمت به ترتیب نشان دهنده مقدار تنش به وجود آمده در اعضای شماره ۱ و ۲ با واحد مگاپاسکال می باشد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۸۰
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است