توضیحات

کد نویسی پروژه با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است

۳۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز تیر دو بعدی طره ای به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
  • بازدید ۴۲۹ نفر

تصویر matlab-two-dimensional-beam-analysis_626

آنالیز تیر دو بعدی طره ای به روش المان محدود با نرم افزار متلب

شکل ارائه شده در زیر با موضوع آنالیز تیر دو بعدی طره ای به روش المان محدود با نرم افزار متلب می باشد که برای تحلیل آن از روش المان محدود استفاده شده است، برنامه متلب با تشکیل ماتریس، محاسبات خود را انجام داده و نتایج آن را که مقادیر نیروهای تکیه گاهی و تغییر مکانهای به وجود آمده در تیر هستند را در خروجی نمایش می دهد.تصویر matlab-two-dimensional-beam-analysis_626نیروی اعمالی به مقدار ۲۰۰۰ کیلوگرم در انتهای آزاد کنسول به صورت متمرکز است که حد اکثر تغییر مکان  نیز در همان نقطه از تیر ایجاد می گردد. برای دستیابی به این تغییر مکان ها و نیرو ها، بر روی تیر طره ای (کنسولی) دو بعدی، سه نود یا  سه گره  انتخاب گردیده است یا تعریف شده است  و در هرگره برای شناسایی جابجایی و نیرو ها کد هایی در نظر گرفته شده است که در این نقاط مقادیر هریک  محاسبه شده و در خروجی نرم افزار متلب نشان داده می شود.

اطلاعات ورودی تیر طره ای دو بعدی:

  1. مقدار سطح مقطع تیر  A= 20cm^2
  2. مقدار ممان اینرسی تیر   I= 1000cm^4
  3. طول دهانه تیر  L=160cm
  4. مقدار حد الاستیک تیر  E= 2*10^6 kg/cm6^2

طبق شکل ارائه شده، نامگذاری عکس العمل های تکیه گاهی، جابجایی و دوران گره ها (نود ها) از شماره یک تا شش بوده که برای عکس العمل ها به ترتیب شماره یک نشان دهنده نیروی تکیه گاهی قائم و شماره دو نیز مقدار لنگر ایجاد شده در محل گره مورد نظر است که به همین روال تا انتها پیش می رود. برای مشخص کردن محل جابجایی و دوران نیز به ترتیب گفته شده در بالا عدد یک نشان دهنده مقدار جابجایی قائم و عدد دو نیز مقدار دوران می باشد که در خروجی برنامه این مقادیر قابل مشاهده است.

تصویر matlab-two-dimensional-beam-analysis_626

خروجی نرم افزار متلب

در این قسمت از گزارش پروژه تحلیل تیر دو بعدی با متلب خروجی های برنامه را ارائه و توضیحاتی را بیان می کنیم. در این خروجی ها نیرو های تکیه گاهی ( Reaction forces) حاصل از تحلیل بر حسب کیلوگرم، لنگر ایجاد شده (Reactions Moments) برحسب کیلوگرم در سانتیمتر ، تغییر مکان ها (Displecment)  بر حسب سانتی متر و مقدار دوران (Rotations)  بر حسب رادیان می باشد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۶۲۶
توضیحات:
کد نویسی پروژه با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۳۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است