اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا – آموزش تکسا

  • جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۳۴۰ نفر

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738 اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا

نوع ديگري از پروژه هاي برآورد را ملاحظه مي‌نمائيد، پروژه هايي که با فعاليت روشن مي‌باشند. اولين قدم در تعريف اين نوع پروژه ها درحين تعريف آنها در درخت پروژه ها مي‌باشد. وقتي دكمه جدید را در درخت پروژه ها كليك مي‌كنيد گزينه مترمربع زیربنا (فعالیت روشن) را انتخاب كنيد. در فرم پيمان هم مي‌توانيد با كليك روي مبناي فعاليت هاي پروژه را تعريف نمائيد.

تصویر estimated-meters_1738_1-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

تعریف مبنای فعالیت

براي تعريف مبناي فعاليت مي‌توانيد هم از مبناي پايه فعاليت سيستم استفاده كنيد و هم از مبناي پايه فعاليت هاي تعريف شده در ديگر پروژه هايتان استفاده كنيد. بعد از انتخاب مبناي فعاليت ها مي‌توانيد براي هر آيتم كه در سيستم وارد مي‌كنيد يك كد فعاليت هم تعريف كنيد براي اين كار مي‌توانيد از آيكون نشان داده شده در تصویر استفاده كنيد تا فرم زير باز شود.

تصویر estimated-meters_1738_2-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

با كليك روي هر سطر از آيتم هاي ورود اطلاعات شده با استفاده از اين درخت مي‌توانيد يك فعاليت به آن اختصاص دهيد. در نهايت در فرم هاي ديگر مثل فصول،دفترچه ها، آناليز و منابع مي‌توانيد به تفكيك اين فعاليت ها عمل نمائید. با اعلام درصد انجام هر آيتم سيستم به طور خودكار درصد وزني و فيزيكي هر فعاليت را محاسبه مي‌كند. براي محاسبه درصد انجام يک فعاليت به اين روش عمل مي‌شود که درصد نسبت مجموع بهاي انجام شده به مجموع بهاي کل آيتم هاي يک فعاليت گرفته مي‌شود.

درصد وزني يک فعاليت نيز برابر است با مبلغ برآوردي يک فعاليت به کل فعاليت ها، و در نهايت از حاصل ضرب درصد انجام و درصد وزني، درصد فيزيکي محاسبه مي‌شود. براساس دسته بندي فعاليت ها و با توجه به منابع پروژه مي‌توانيد آيتم هاي پروژه را به نرم افزار MSProject انتقال دهيد و كنترل منابع پروژه را براساس فعاليت ها انجام دهيد.

تصویر estimated-meters_1738_4-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

با كليك بر روي آیتم بالا از زير منوي فعاليت ها مي‌توانيد مبالغ فصول به تفكيك فعاليت ها را مشاهده كنيد.

تصویر estimated-meters_1738_5-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

در اين فرم با انتخاب هر فعاليت مي‌توانيد مبالغ فصول مرتبط با اين فعاليت را مشاهده كنيد. با فعال كردن چك باكس مبالغ مابقي فصول كه مقداري ندارند مخفي مي‌شوند.

تصویر estimated-meters_1738_6-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

با كليك بر روي آیتم بالا از زير منوي فعاليت ها فرم مبالغ دفترچه ها بتفکيک فعاليت ها را مشاهده مي‌کنيد.

تصویر estimated-meters_1738_7-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

تصویر estimated-meters_1738_8-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

با كليك بر روي آیتم بالا از زير منوي فعاليت ها مي‌توانيد منابع پروژه را به تفكيك فعاليت ها مشاهده كنيد.

تصویر estimated-meters_1738_9-min اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا - آموزش تکسا

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است