توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل سختی خرپای سه بعدی با روش المان محدود در نرم افزار متلب

  • پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
  • بازدید ۹۵۶ نفر

تصویر hardness-analysis-of-3d-truss-with-matlab_200

تحلیل سختی خرپای سه بعدی با روش المان محدود

این پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است که با استفاده از روش المان محدود ، خرپای سه بعدی را تحلیل می کند و پس از آنالیز سختی کل خرپای مورد نظر را محاسبه نموده و به صورت ماتریس در خروجی برنامه متلب نمایش می دهد. این برنامه به صورتی کد نویسی شده است که پس از ران نمودن نرم افزار متلب دو سوال از کاربر پرسیده می شود که برای ادامه تحلیل و نمایش خروجی ها، بایستی به آنها جواب داده شود.

شکل خرپای مورد بررسی

تصویر hardness-analysis-of-3d-truss-with-matlab_200

سوال اول:

در پیغام بالا باید سطح مقطع عضو ها را وارد کنید (متر مربع).

سوال دوم:

در این پیغام باید مدول الاستیسیته عضو ها را وارد کنید(کیلو پاسکال).

نکته: سطح مقطع و مدول الاستیسیته هر یک از اعضای خرپا با هم برابر در نظر گرفته شده است.

پس از وارد نمودن اطلاعات، نرم افزار متلب تحلیل خود را ادامه داده و در نهایت سختی خرپا را در خروجی نشان می دهد.

تعریف کوتاهی از سختی خرپا:

به مقابله و مقاومت سیستم خرپا در مقابل تغییر مکان ها سختی خرپا گفته می شود.

فرضیات مسئله برای پروژه تحلیل سختی خرپای سه بعدی با نرم افزار MATLAB :

اطلاعات ورودی جهت تعریف خرپا به نرم افزار متلب که می توان اطلاعات آن ها را در کد نویسی برنامه به صورت دلخواه تغییر داد:

ماتریس تشکیل شده برای مساحت و مدول الاستیسیته در محیط برنامه:

ماتریس تشکیل شده برای شناسایی محل گره های خرپا، وارد کردن مقدار فاصله x-y-z هر گره به برنامه به ترتیب گره ها

تشکیل ماتریس ورودی شماره گره های ابتدا و انتهای هر عضو به ترتیب

ماتریس  تشکیل شده برای گزارش بسته بودن یا آزادی حرکت گره ها در هر جهت

نیرو های اعمال شده در گره ها:

خروجی نرم افزار متلب به صورت ماتریس سختی پس از تحلیل خرپای سه بعدی طبق مشخصات ارائه :

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۰۰
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است