راهنمای طراحی دیوارهای حائل (ضابطه ۳۰۸) به صورت فایل PDF

 • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
 • بازدید ۳۰۷ نفر

تصویر guide-to-designing-retaining-walls_2432

راهنمای طراحی دیوارهای حائل (ضابطه ۳۰۸) به صورت فایل PDF

در این پست راهنمای طراحی دیوارهای حائل (ضابطه ۳۰۸) به صورت فایل PDF با بازنگری اول را قرار دادیم که توسط نظام فنی و اجرایی کشور با تعداد ۳۹۷ صفحه تدوین گردیده است، در ادامه فهرست مطالب و برخی از موارد را بیان می کنیم.

نشریه شماره ۳۰۸ در چهارده فصل به قرار زیر گردآوری شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی

 • بیان کلیات، توضیحاتی در خصوص انواع دیوارها و شالوده ها
 • ضوابط خاص دیوارهای سیل بند
 • مفاهیمی از ضوابط ژئوتکنیکی و سازه ای

فصل دوم: رده بندی دیوار های حایل

 • انواع دیوارهای حایل
 • توضیحاتی در خصوص دیوارهای حایل صلب و انعطاف پذیر
 • انواع دیوارهای سیل بند و ساحلی
 • توضیحاتی در خصوص دیوارهای سیل بند صلب و انعطاف پذیر
 • مبانی طراحی و کلیات
 • مفاهیم مربوط به زهکشی

فصل سوم: نیروها ی موثر بر دیوارهای حایل و سیل بند

 • موارد مربوط به کلیات
 • بررسی و محاسبه نیروهای وارد بر دیوارهای حایل و سیل بند
 • بار مرده، وزن خاک و فشار جانبی خاک
 • کلیات
 • ضریب فشار جانبی
 • کاربرد نظریه های فشار جانبی در طراحی
 • فشار آب زیرزمینی و برکنش
 • فشار جانبی به علت و جود سربار
 • مطالبی در مورد سربارگسترده یکنواخت
 • بار نقطه ای، خطی گسترده یکنواخت و نواری
 • فشار برخورد امواج
 • نیروهای ناشی از زلزله و یخ

فصل چهارم: پایداری دیوار های حایل

 • معرفی و مفاهیم مربوط به ترکیبات بارگذاری دیوارحایل، سیل بند و ساحلی
 • ضوابط و معیار های پایداری
 • واژگونی و محل برآیند بارها
 • دیوار با زبانه برشی و خاکریز شیبدار
 • فشار برخاست در دیوارهای با زبانه برشی
 • تحلیل پایداری لغزشی
 • کلیات
 • مدل تحلیل صفحه گسیختگی
 • صفحه گسیختگی بحرانی
 • ضریب اطمینان لغزش
 • فرضیات و ساده سازی
 • معادله عمومی
 • زاویه سطح لغزش
 • تحلیل گوه منفرد و چند گوه ای
 • نکات طراحی و کنترل ظرفیت باربری بستر
 • کلیات همراه با ظرفیت باربری ناکافی
 • روند طراحی
 • مراحل تعیین زاویه بحرانی سطح لغزش برای گوه در لایه زیرین در خاکریز لایه ای
 • استخراج ضرایب فشار برای حل مسایل فشار جانبی خاک

فصل پنجم: ظرفیت باربری پی دیوار

 • مفاهیم پایه و معرفی
 • طبیعت گسیختگی خاک زیر شالوده و ضریب اطمینان
 • رابطه عمومی ظرفیت باربری
 • ضرایب عمق و شیب بار
 • ضرایب شیب کف شالوده و زمین
 • فشار موثر سربار همراه با تاثیر آب زیرزمینی
 • ترکیب ضرایب و گسیختگی موضع
 • مفاهیم مربوط به نشست و لغزش عمیق
 • پتانسیل روانگرایی

فصل ششم: ملاحظات اجرایی

 • آماده سازی بستر شالوده
 • مصالح بتن و قابلیت اجرا
 • درزهای انبساطی، انقباضی و اجرایی افقی
 • جزییات درزها در دیوارهای سیل بند
 • نوارهای آب بند همراه با خاکریز پشته ریزی
 • مصالح و انتخاب آن
 • خاکریزی و تراکم
 • زهکشی همراه با روش های آن و دلایل لزوم وجود سیستم زهکش
 • موازد مربوط به زهکش های طولی
 • ضوابط فیلترها، زهکش ها و ضوابط اجرایی
 • دلایل عملکرد نامناسب دیوارهای حایل

فصل هفتم: دیوار های سیل بند

 • کلیات و مبانی بارگذاری
 • تراز سیلاب طرح و ارتفاع آزاد
 • حالات بارگذاری همراه با کنترل نشت
 • ملاحظات کلی و کنترل زیر نشت
 • مفاهمم مربوط به پرده آب بند
 • زهکش پنجه و ترانشه زهکش
 • فشار شکن ها یا همان چاه های تخلیه
 • کفپوش ناتراوا در سمت آب و خاکریز در سمت خشکی
 • تزریق در درزهای لایه سنگی
 • ملاحظات مربوط به پی
 • شالوده دیوار
 • فشار افقی آب و خاک بر زبانه برشی
 • مصالح نامناسب پی و پایداری ساحل
 • تزریق در درزهای لایه سنگی
 • ملاحظات پی
 • شالوده دیوار
 • فشار افقی آب و خاک بر زبانه برشی
 • مصالح نامناسب پی و پایداری ساحل
 • حفاظت در مقابل آب شستگی
 • انواع بلوک ها
 • بلوک های تغییر امتداد
 • بازشو بلوک ها
 • سازه های زهکشی بلوک ها
 • اتصال بین دیوار سیل بند و خاکریز سیل بند
 • نوارهای آب بند
 • درزهای انقباضی و انبساطی
 • ملاحظات محلی
 • سازه های مجاور و حریم اطراف
 • ملاحظات معماری و محوطه سازی
 • ایزار بندی
 • کلیات و ملاحظات ویژه تجهیزات
 • انواع ابزاربندی
 • الزامات آیین نامه های استفاده و نگهداری از سیل
 • نظارت بر دیوارهای سیل بند موجود
 • تغییر مکان افقی و باز شدگی درز ها
 • وجود مواد زاید در درز
 • آب بندها
 • حفره های زیر شالوده
 • تحلیل پایداری
 • انجام حفاری
 • نشت در سمت خشکی
 • کلیاتی در خصوص روش های مرمت
 • اجرای خاکریز در سمت خشکی
 • خاکریز در سمت آب
 • مرمت آب بندی و آب بندی تکمیلی
 • مشکلات متفرقه
 • آبشستگی در اثر سرریز آب

فصل هشتم : دیوارهای وزنی بنایی و بتنی

 • معرفی
 • ظرفیت باربری پی
 • مصالح های از قبیل بتن و مصالح بنایی
 • بارهای طراحی
 • تناسب اولیه
 • ترکیب های بارگذاری، کنترل های پایداری، تنشهای مجاز
 • ترکیبات بارگذاری همراه با پایداری داخلی و خارجی
 • تنش های مجاز پی
 • تنش های مجاز در دیوارهای بتنی و بنایی سنگی
 • مثال محاسبات پایداری دیوارهای حایل وزنی
 • فشار جانبی در سمت خاکریز
 • فشار آب در بالادست و پایین دست
 • فشار برخاست
 • وزن دیوار و خاک آن

فصل نهم : دیوارهای طره ای بتن مسلح

 • کلیات
 • ظرفیت باربری پی
 • مصالح
 • مفاهیم مربوط به پوشش آرماتور بارهای طراحی
 • ترکیبات بارگذاری، کنترل پایداری
 • طراحی سازه ای
 • کلیات
 • دیوار تیغه، پنجه و پاشنه
 • ملاحظات خاص برای دیوارها با زبانه برشی
 • طراحی بتن مسلح
 • حالت های حدی و ضرایب بار
 • مقاومت برشی همراه با ضوابط آرماتورگذاری
 • حل مثال در خصوص محاسبات دیوارهای طره ای بتن مسلح
 • محاسبه زاویه بحرانی صفحه لغزش
 • محاسبه ضریب فشار خاک
 • فشار جانبی و نیروی وارد بر سطح
 • نیروی برشی وارد برگوه سازه ای
 • وزن و مرکز جرم گوه سازه ای
 • پایداری واژگونی
 • تحلیل پایداری لغزشی
 • کنترل ظرفیت باربری
 • آرماتورگذاری در پای دیوار
 • آرماتور پنجه و کنترل برش

فصل دهم : دیوارهای حائل مهار شده (سپرها)

 • معرفی کلی و احداث دیوارهای حائل با سپرکوبی
 • سپرهای طره ای و کوبیده شده در خاک های ماسه ای یا دانه ای
 • حالات خاصی از سپرهای طره ای
 • سپرهای طره ای کوبیده شده در خاک های رسی و حالات خاص آن
 • سپرهای مهار شده و مهارشده با پای مفصلی در زمین ماسه ای و رسی
 • کاهش لنگر برای سپرهای مهار شده
 • روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرهای کوبیده شده در خاک ماسه ای
 • سپر مهار شده با پای گیردار در زمین ماسه ای
 • مهار ها و نصب آنها
 • محاسبه ی مقاومت نهایی صفحات و تیر های مهاری
 • مثالی از محاسبات عمق نفوذ و اساس مقطع سپرها
 • سپر مهار شده با پای مفصلی در زمین ماسه ای و رسی
 • کاهش لنگر برای سپرهای مهار شده
 • روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرهای کوبیده شده در خاک ماسه ای
 • سپر مهار شده با پای گیردار در زمین ماسه ای
 • مهار ها و نصب آنها
 • محاسبه ی مقاومت نهایی صفحات و مثالی از محاسبات عمق نفوذ و اساس مقطع سپر ها

فصل یازدهم : سیستمهای نو ین دیوارهای حائل

 • معرفی و موارد مربوط به سیستمهای جایگزین دیوار حائل
 • خاک مسلح و اجزای اصلی آن
 • تسمه های مسلح کننده
 • شبکه های مسلح کننده
 • مزایا و معایب همراه با ملاحظات اقتصادی
 • مصالح
 • زهکشی
 • ملاحظات اجرایی
 • ابزاربندی و پایش
 • تعمیر و نگهداری
 • دیوارهای صندوقه ای پیش ساخته ی بتنی همراه با اجزای اصلی، مزایا، معایب و ملاحظات اجرایی
 • ملاحظات اجرایی زهکشی همراه با ابزار بندی و پایش و تعمیر و نگهداری آن

فصل دوازدهم : خاک مسلح با تسمه های فولادی

 • معرفی همراه با روش اجرا و کاربری های متعارف
 • مشخصات اجزای تشکیل دهنده خاک مسلح
 • خاکریز و عناصر مسلح کننده
 • عناصر نما و دوام
 • رفتار خاک مسلح
 • رفتار نمونه های مصالح خاک مسلح
 • اصطکاک بین خاک و عناصر مسلح کننده ( تسمه ها)
 • رفتار سازه ی خاک مسلح
 • روش طراحی
 • پایداری خارجی و داخلی
 • رفتار لرزه ای خاک مسلح
 • مثال محاسبات دیوارهای خاک مسلح با تسمه فولادی

فصل سیزدهم : خاک مسلح با مصنوعات پلیمری

 • معرفی و مزایا و معایب دیوارهای ژئوسنتتیک
 • اجرای دیوارهای ژئوسنتتیک
 • وصله ژئوسنتتیکها
 • دیدگاه های آیین نامه FHWA درخصوص خاک مسلح
 • طراحی براساس روش ضرایب بار و مقاومت
 • مراحل طراحی
 • گام ۱: تعیین نیازهای طرح
 • گام ۲: تعیین مشخصه های طراحی
 • گام ۳: تعیین عمق مدفون، ارتفاع کلی دیوار و طول مسلح کننده ها
 • گام ۴: تعیین بارهای اسمی یا بار های بدون ضریب

فصل چهاردهم : طراحی لرزه ای دیوارهای حائل

 • مقدمه ای بر شکست لرزه ای انواع حائل ها و پاسخ دینامیکی دیوارهای حائل
 • فشارهای لرزه ای وارد بر حائل ها
 • نیروهای لرزه ای وارد بر حائل های انعطاف پذیر با خاکریز دانه ای
 • نیروهای لرزه ای وارد بر حائل های انعطاف پذیر با خاکریز چسبنده و ثابت
 • اثر آب بر فشار خاک
 • روابط آیین نامه ای برای فشار لرزه ای
 • دیوارهای خاک مسلح
 • پایداری خارجی و داخلی
 • دیوارهای حائل و خاکهای روانگرا
 • فشارهای طراحی ناشی از روانگرایی
 • تحلیل دیوارهای حائل برای خاک روانگرا
 • نمودارهای طراحی فشار فعال و مقاوم خاک

 


باکس دانلود
شناسه:
۲۴۳۲
نویسنده:
نظام فنی و اجرایی
صفحات:
۳۹۷
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۴٫۹۱ مگابایت
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است