توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۱۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

ترسیم دیاگرام جابجایی و سرعت و شتاب یک سیستم ارتعاش آزاد نسبت به زمان با متلب

  • شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۸۲۷ نفر

تصویر draw-a-free-vibration-system-diagram-with-matlab_1045

ترسیم دیاگرام جابجایی و سرعت و شتاب یک سیستم ارتعاش آزاد نسبت به زمان با متلب

پروژه ترسیم دیاگرام جابجایی و سرعت و شتاب یک سیستم ارتعاش آزاد نسبت به زمان با نرم افزار متلب قرار داده شده است که با طرح یک سیستم جرم و فنر با میرایی صفر (بدون میرایی) نوسان آن مورد بررسی قرار گرفته و نمودار های مربوطه نسبت به زمان طبق اشکال ارائه شده توسط نرم افزار متلب ترسیم گردیده است.

شکل مربوط به پروژه سیستم ارتعاش آزاد

تصویر draw-a-free-vibration-system-diagram-with-matlab_1045

تعریف نوسان

یک سیستمی که در طول زمان دارای تغییرات تکرار شونده حول یک وضعیت متعادل را دارا باشد نوسان گفته می شود، به عبارت دیگر حرکت آونگ را می توان در نظر داشت که یک نمونه از حرکت نوسانی می باشد که در اثر این حرکت به صورت تکرار شونده، انرژی پتانسیلی و انرژی حرکتی به هم تبدیل می شوند. هنگامی که مقدار میرایی سیستم صفر باشد، در این حالت هیچ گونه اتلاف انرژی وجود ندارد که در این وضعیت انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی ثابت باقی می مانند.

تعریف میرایی

در حقیقت به خاصیتی که در سیستم های نوسانی باعث می گردد تا دامنه نوسان آن سیستم کاهش پیدا کند میرایی گفته می شود. در عبارتی دیگر به عضو یک سیستم که باعث مستهلک نمودن انرژی آن سیستم گردد دمپر یا میراگر گویند.

فرضیات مورد نظر برای سیستم ارتعاش آزاد

با توجه به سیستم جرم و فنر نشان داده شده در شکل بالا، مقدار جرم ۲ کیلوگرم و سختی فنر به مقدار ۸ نیوتن بر متر انتخاب شده است که با بکارگیری معادله دیفرانسیل مرتبه دوم، نمودار جابجایی-زمان، سرعت-زمان و شتاب-زمان را در خروجی متلب ترسیم می کند. مقدار جابجایی اولیه ۳ متر و سرعت اولیه ۵ متر برثانیه فرض شده است.

خروجی برنامه متلب

در شکل های ارائه شده شکل شماره ۱ مربوط به جابجایی سیستم نسبت به زمان، شکل شماره ۲ مربوط به سرعت نوسان سیستم نسبت به زمان و شکل شماره ۳ نیز مربوط به شتاب سیستم نسبت به زمان است.

تصویر draw-a-free-vibration-system-diagram-with-matlab_1045

خروجی شکل یک مربوط به نمودار جابجایی نسبت به زمان سیستم ارتعاش آزاد بدون میرایی

 

تصویر draw-a-free-vibration-system-diagram-with-matlab_1045

خروجی شکل دو مربوط به نمودار سرعت نسبت به زمان سیستم ارتعاش آزاد بدون میرایی

 

تصویر draw-a-free-vibration-system-diagram-with-matlab_1045

خروجی شکل سه مربوط به نمودار شتاب نسبت به زمان سیستم ارتعاش آزاد بدون میرایی

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۴۵
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است