مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر دو دهانه طره دار با بار متمرکز و گسترده خطی و غیر خطی با متلب

  • شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۹۷ نفر

تصویر double-arched-beam-analysis-with-matlab_2269 تحلیل تیر دو دهانه طره دار با بار متمرکز و گسترده خطی و غیر خطی با متلب

تحلیل تیر دو دهانه طره دار با بار متمرکز و گسترده خطی و غیر خطی با متلب

در این پست با استفاده از روش المان محدود پروژه تحلیل تیر دو دهانه طره دار با بار متمرکز و گسترده خطی و غیر خطی با متلب را قرار داده ایم که این کدنویسی از صفحه 84 تا 87 کتاب به زبان انگلیسی با عنوان مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل المان محدود با بکارگیری MATLAB و ABAQUS نوشته شده است که کتاب فوق از لینک های دسترسی قابل دانلود است.

شکل مربوط به تیر دو بعدی موردنظرتصویر beam-matlab-2269-1 تحلیل تیر دو دهانه طره دار با بار متمرکز و گسترده خطی و غیر خطی با متلب

مشخصات تیر

ممان اینرسی مربوط به تیر با کد المان 1 و 2 با نماد I به مقدار 0.0006 متر به توان 4 و المان 3 و 4 به مقدار 0.0003 متر به توان 4 می باشد. مدول الاستیسیته تیر با نماد E به مقدار 8^10*2 کیلوپاسکال است. تیر دارای 4 المان است که در کل 5 گره دارد و نیز هر عضو دارای 2 گره با هر گره دارای 2 درجه آزادی است، با این وجود هر یک از عضو های تیر دارای 4 درجه آزادی است.

موارد مربوط به شرایط مرزی تیر

طبق موارد اشاره شده هر گره دارای دو درجه آزادی است که یکی از آن جابجایی یا تغییرمکان عمودی در امتداد محور قائم ( y ) و دیگری دوران یا چرخش در حول محور z است که عمود بر محور xy است. این تیر در گره شماره 1  و 4 دارای تکیه گاه مفصلی است، با این وجود این گره ها جابجایی عمودی ندارند ولی می تواند دوران داشته باشند که به ترتیب با نماد 0 و 1 برای گره شماره 1 و 0 و 6 برای گره شماره 4 قابلت جابجایی و دوران گره ها مشخص شده است. یعنی عدد 0 نشان دهنده جابجایی صفر و سایر اعداد نشان دهنده و جود دوران است که این گفته ها در ردیف اول قسمت Nodal freedom مشخص شده است که در سایر گره ها نیز به ترتیب گفته شده می باشد.

موارد مربوط به کد های پروژه

فایل های پروژه در 8 قسمت مجزا در محیط نرم افزار MATLAB کد نویسی شده است که این m فایل ها با هم لینک هستند، برای خروجی گرفتن از پروژه، فایل اصلی که دارای پسوند beam.m است اجرا می شود و در نهایت خروجی برنامه در کنار سایر فایل ها در داخل فایل نوت پد با پسوند txt ذخیره می شود، خروجی مربوط به این پروژه در زیر ارائه شده است.

خروجی پروژه

واحد اندازه گیری طول متر و نیرو کیلونیوتن می باشد.

Number of nodes:                            5
Number of elements:                         4
Number of nodes per element:                2
Number of degrees of freedom per node:      2
Number of degrees of freedom per element:   4
------------------------------------------------------
Node           X
1,             0
2,             2
3,             4
4,             7
5,            9.5
------------------------------------------------------
Element     Node_1      Node_2
1,           1,           2
2,           2,           3
3,           3,           4
4,           4,           5
------------------------------------------------------
Element         E            I
1,          2e+008,       0.0006
2,          2e+008,       0.0006
3,          2e+008,       0.0003
4,          2e+008,       0.0003
-------------Nodal freedom----------------------------
Node  disp_w    Rotation
1,     0,         1
2,     2,         3
3,     4,         5
4,     0,         6
5,     7,         8
-----------------Applied Nodal Loads-------------------
Node    load_Y       Moment
1,     0000.00,     0000.00
2,     -020.00,     0000.00
3,    -007.50,      -003.75
4,    0000.00,      -003.54
5,    -001.88,      0001.04
------------------------------------------------------
Total number of active degrees of freedom, n = 8
--------------------------------------------------------
******* PRINTING ANALYSIS RESULTS **************
----------------------------------------------------
Global force vector F
0
-20
0
-7.5
-3.75
-3.5416
-1.875
1.0416
------------------------------------------------------
Displacement solution vector: delta
-0.00065
-0.00113
-0.00039
-0.00142
0.00008
0.00058
0.00135
0.00053
------------------------------------------------------
Nodal displacements
Node       disp_y        rotation
1,        0.00000,      -0.00065
2,       -0.00113,      -0.00039
3,       -0.00142,       0.00008
4,        0.00000,       0.00058
5,        0.00135,       0.00053
------------------------------------------------------
Members actions
element     fy1         M1          Fy2          M2
1,        15.94,      -0.00,      -15.94,       31.88
2,       -4.06,      -31.87,       4.06,        23.75
3,       -4.06,      -23.75,       19.06,       -10.94
4,        6.25,       10.94,       0.00,         0.00
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۶۹
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است