توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۲,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر دو بعدی طره ای با تکیه گاه ساده در نرم افزار متلب

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۳۹ نفر

تصویر dimensional-analysis-of-a-simple-backbone-in-matlab_1029

تحلیل تیر دو بعدی طره ای با تکیه گاه ساده در نرم افزار متلب

پروژه تحلیل تیر دو بعدی طره ای با تکیه گاه ساده در نرم افزار متلب آماده کرده ایم ، همانطور که از شکل نشان داده شده در زیر، مشخص است تیر مربوطه دارای دو دهانه مساوی به اندازه ۲ متر می باشد که یک دهانه آن به صورت کنسول پیش آمدگی دارد که به مقدار ۵ کیلو نیوتن بار به صورت متمرکز در لبته انتهایی طره اعمال می شود.

تصویر dimensional-analysis-of-a-simple-backbone-in-matlab_1029

 با وجود طره بودن در یک سمت از تیر و غیر قابل جابجا بودن محل تکیه گاه ها، از صورت مسئله مشخص است که در انتهای کنسول که با عدد شماره ۳ کد گذاری شده است بیشترین تغییر مکان ایجاد شده در همان نقطه از تیر اتفاق می افتد.

کد نویسی برای این تیر دوبعدی معین استاتیکی در نرم افزار متلب به صورتی است که با استفاده از روش سختی (با تشکیل ماتریس سختی) تحلیل تیر انجام می شود و در انتها پس از تحلیل های صورت گرفته شده نیروهای تکیه گاهی و تغییر مکانهای به وجود آمده در تیر را محاسبه و نمایش می دهد که شکل تغییر مکان تیر را به صورت پلات با کمی بزرگنمایی به نمایش در می آورد.

اطلاعات ورودی تیر معین استاتیکی به برنامه متلب

  1. مساحت مقطع تیر   A=0.02m^2
  2.  ممان اینرسی تیر  I=0.000005m^4
  3. طول دهانه تیر L=2m
  4. مدول الاستیسیته تیر  E=2*10^11pas

خروجی نرم افزار متلب پس از تحلیل تیر

پس از ران نمودن نرم افزار متلب، نیروهای تکیه گاهی (نیروی قائم و لنگر ها)، تغییر مکان های قائم و دوران های به وجود آمده در تیر دو بعدی به صورت عددی گزارش می شود که تغییر مکان نیز با بزرگنمایی به صورت گرافیکی مطابق شکل ارائه شده نمایش داده می شود. در خروجی نشان داده شده نیرو های حاصل از تحلیل بر حسب نیوتن و تغییر مکان ها نیز بر حسب متر می باشد.

تصویر dimensional-analysis-of-a-simple-backbone-in-matlab_1029

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۲۹
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است