توضیحات

کد نویسی پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تعیین نیروی تکیه گاهی و تغییر مکان تیرشیبدار به روش المان محدود در متلب

  • سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۵۶۰ نفر

تصویر determination-of-auxiliary-force-and-displacement-matlab_1206

تعیین نیروی تکیه گاهی و تغییر مکان تیرشیبدار به روش المان محدود در متلب

در این پست پروژه ای با موضوع تعیین نیروی تکیه گاهی و تغییر مکان تیرشیبدار به روش المان محدود در متلب را قرار دادیم که مطابق شکل زیر از سه عضو تشکیل شده است، عضو های کناری به صورت افقی و با اختلاف ارتفاع ۴ متر نسبت به هم بر روی تکیه گاه به صورت گیردار متصل شده اند و عضو میانی نیز به صورت شیبدار در بین این دو تیر قرار گرفته است که محل اتصال این تیر در دو سمت به صورت مفصلی می باشد، بارگذاری تیر مورد نظر به این صورت است که در گره های بین تیر های افقی و شیبدار یک بار متمرکز قائم و یک لنگر اعمال شده است.

تصویر determination-of-auxiliary-force-and-displacement-matlab_1206

تحلیل تیر دو بعدی با متلب

برای تحلیل این تیر در محیط نرم افزار متلب ، از روش اجزا محدود استفاده شده است که با تشکیل ماتریس سختی مقادیر تغییر مکان های گرهی و عکس العمل های تکیه گاهی را محاسبه می نماید.

جهت شناسایی مقادیر و محل های تغییرمکان، دوران و نیرو های وارده به گره ها، کد گذاری هایی بر روی گره های تیر مطابق شکل زیر صورت گرفته است که این اعداد به ترتیب از شماره ۱ شروع شده و تا شماره ۱۲ ادامه دارد. به طور مثال برای شناسایی عکس العمل های تکیه گاهی عدد ۱ و ۴ نشان دهنده نیروی وارده افقی با جهت فرضی، کد شماره ۵ و ۸ نشانگر نیرو های فشاری و کد های شماره  ۹ و ۱۲ نشانگر لنگر های تکیه گاهی در گره های مربوطه است.

تصویر determination-of-auxiliary-force-and-displacement-matlab_1206

مشخصات مورد نظر برای تیر دوسر گیردار شیبدار

  • مقادار ممان اینرسی مربوط به عضو ها: I=53333333mm^4
  • مقدار مساحت  سطح مقطع مربوط به هرعضو : A=800mm^2
  • مقدار حد الاستیک مربوط به اعضا : E=210000MPa

خروجی پروژه پس از تحلیل در نرم افزار متلب

Displacements:

بیان کننده مقدار جابجایی ها و دوران های سازه ای است که به ترتیب کد گذاری شده است، واحد های اندازه گیری  برای تغییر مکان ها به میلی متر و دوران ها به رادیان است.

Reactions:

بیان کننده نیرو ها و لنگرهای ایجاد شده در تکیه گاه های تیر موردنظر است، واحد های اندازه گیری عکس العمل های تکیه گاهی نیوتن و لنگر های تکیه گاهی نیوتن در میلی متر است.

 

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۲۰۶
توضیحات:
کد نویسی پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است