مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۵۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در متلب

  • چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
  • بازدید ۹۷۷ نفر

تصویر beam-analysis-with-a-clamping-jaw-support_177 تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در متلب

تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در متلب

این پروژه مربوط به تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در نرم افزار متلب می باشد که بارگذاری آن به صورت گسترده بر روی آن اعمال می گردد. با توجه به شکل ارائه شده، تکیه گاه تیر فوق در سمت چپ به صورت  گیردار و در سمت راست نیز با تعبیه یک فنر به عنوان نشیمنگاه با سختی 30 کیلوگرم برسانتیمتر مورد تحلیل قرار گرفته است.

کد نویسی پروژه تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار در متلب انجام شده است که با تشکیل (ماتریس  سختی) تیر فوق را مورد بررسی قرارداده و نتاج آن را  پس از انجام محاسبات در خروجی نرم ا فزار متلب نمایش می دهد.

تصویر Beam2d-springs-177-300x261 تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در متلب

خروجی پروژه در نرم افزار متلب:

در نهایت پس از آنالیز تیر مورد نظر در محیط نرم افزار متلب در خروجی آن نیروهای تکیه گاهی یا عکس العمل های تکیه گاهی و تغییر مکانهای به دست آمده را پس از انجام محاسبات همراه با پلات نمودن شکل تغییر مکان نمایش می دهد.

مشخصات پروژه:

  • سطح مقطع تیر A=20*10cm^2
  • ممان اینرسی تیر I=(20*10^3)/12  cm^4
  • طول دهانه تیر cm  L=150
  • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته تیر E=2000000kg/cm^2
  • مقدار بار گسترده p=20kg/cm
  • مقدار سختی فنر k=30kg/cm

خروجی نهایی پروژه در محیط متلب:

در این قسمت از توضیحات، نتایج حاصل از تحلیل تیر توسط نرم افزار متلب که به صورت کد نویسی در محیط متلب انجام گرفته است نمایش داده می شود. واحد نیرو های عکس العمل تکیه گاهی بر حسب گیلوگرم و واحد تغییر مکان های تکیه گاهی نیز بر حسب متر می باشد.

تصویر Beam-springs2d-2-177-300x259 تحلیل تیر با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه فنردار به روش برنولی در متلب

>> beam2d
: (تعداد گره ها) numberNodes
     4
: ( تغییر مکان های بدست آمده) Displacements
ans =
    1.0000         0
    2.0000         0
    3.0000   -0.0168
    4.0000   -0.0006
    5.0000   -0.0530
    6.0000   -0.0008
    7.0000   -0.0947
    8.0000   -0.0008
    9.0000         0
load =
       -1000
       -1000
        -500
X =
   -0.0210
   -0.0608
   -0.1052
 

باکس دانلود
شناسه:
۱۷۷
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۵۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است