توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل عکس العمل تکیه گاهی و جابجایی گرهی قاب دو بعدی با متلب

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۴۰ نفر

تصویر analysis-of-two-dimensional-supportive-node-matlab_1002

تحلیل عکس العمل تکیه گاهی و جابجایی گرهی قاب دو بعدی با MATLAB

پست فوق مطابق شکل ارائه شده نشان دهنده یک قاب دو بعدی یک دهنه می باشد که به صورت یک طبقه طرح گردیده است. با بکارگیری روش المان محدود کد نویسی پروژه جهت تعیین عکس العمل های تکیه گاهی، جابجایی و دوران گرهی قاب مربوطه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است که پس از ران کردن نرم افزار در خروجی آن نمایش داده می شود.

تصویر analysis-of-two-dimensional-supportive-node-matlab_1002

مشخصات مربوط به قاب دو بعدی

  1. طول هر یک از عضو ها L=120 in
  2. سطح مقطع هر یک از عضو ها A=10 in2
  3. مدول الاستیسیته هر یک از عضو ها E=30*10^6psi
  4. ممان اینرسی عضو شماره ۱ و شماره ۳  I=200 in4
  5. ممان اینرسی عضو شماره ۲ I=100 in4

تصویر analysis-of-two-dimensional-supportive-node-matlab_1002

خروجی نرم افزار متلب پس از تحلیل پروژه

قسمت اول خروجی مربوط به جابجایی گره ها و دوران (Displacements)

طبق شکل ارائه شده در بالا اعداد مربوط در این قسمت از کد شماره ۱ تا شماره ۱۲ برای شناسایی جابجایی و دوران مربوط به گره ها می باشد به این قرار که کد یک مربوط به جابجایی افقی گره شماره یک و کد دو مربوط به جابجایی افقی موجود در گره شماره دو که طبق این روش برای جابجایی های قائم و دوران های هر گره نیز مطابق روش گفته شده به ترتیب تعیین می شود که در نهایت کد ۱۲ مربوط به دوران در گره شماره ۴ می باشد.

قسمت دوم خروجی برنامه متلب (prescribedDof)

اعداد نشان داده شده در این قسمت جهت شناسایی نیرو های افقی، قائم و لنگر های پای ستون ها می باشد.

قسمت سوم خروجی برنامه متلب مربوط به مقدار عکس العمل تکیه گاهی (reactions)

این قسمت نیز مربوط به مقدار نیرو های تکیه گاهی که به صورت گیردار هستند طبق کد های ارائه شده در قسمت دوم خروجی (prescribedDof) نشان می دهد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۰۲
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است