مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی این پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است

۵۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

 • سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
 • بازدید ۶۷۰ نفر

تصویر analysis-of-two-dimensional-six-member-trusses-matlab_1601 تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

در پست فوق پروژه تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب قرار داده شده است، هندسه این سازه به گونه ای است که به صورت دو مثلث بزرگ و کوچک تو در تو با اعضای مشترک و عضو رابط به هم متصل شده اند.

مطابق شکل ارائه شده از خرپای فوق، تمام گره ها و اعضای آن جهت شناسایی کد گذاری شده است که در گره انتهایی (گره شماره 2) دو نیروی متمرکز که هر کدام 10000 کیلوگرم است به صورت افقی و قائم اعمال شده است. تکیه گاه های این خرپا به گونه ای است که یکی آنها مفصلی ثابت و دیگری مفصلی متحرک یا غلطکی با مشخصات کد گذاری شده شماره 1 و 3  است، اعضاء نیز از شماره 1 تا 6 کد گذاری شده است که این کد گذاری ها در اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار متلب جهت شناسایی، تعریف مشخصات مربوط به هر عضو و گره مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات و شکل خرپای دو بعدی

 • مساحت هر عضو 22 سانتیمتر مربع است
 • مدول الاستیسیته هر عضو 6^10*22 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است
 • نیروی افقی اعمالی به گره شماره 2 برابر 10000 کیلوگرم می باشد
 • نیروی عمودی اعمالی به گره شماره 2 برابر 10000 کیلوگرم است
 • تعداد اعضای خرپا شش عدد و گره ها چهار عدد می باشد
 • تعداد تکیه گاه ها دو عدد می باشد
 • دهنانه و ارتفاع خرپا 6 متر می باشد

تصویر truss-1601-1 تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

مطالب خواسته شده از تحلیل خرپا

 • تعیین عکس العمل های تکیه گاهی
 • تعیین تغییر مکان های کلیه گره های خرپا در هر دو جهت
 • تعیین نیروهای محوری هر یک از عضوهای خرپا
 • تعیین تنش های محوری هر یک از عضوهای خرپا
 • تعیین کرنش هر یک از عضوهای خرپا

خروجی نرم افزار متلب

2dtruss outputs
nodal displasements:
dx1    =0
dy1    =0
dx2    =0.0397011
dy2    =-0.00893807
dx3    =0.0101025
dy3    =0
dx4    =0.00505125
dy4    =-0.0073281
support reactions:
RX1    =-10000
RY1    =-5000
RY3    =15000
element force:
P1      =7042.17
P2      =-15318.5
P3      =8149.36
P4      =-1836.66
P5      =-2597.42
P6      =-1836.66
element stress:
stress1         =320.099
stress2         =-696.296
stress3         =370.425
stress4         =-83.4844
stress5         =-118.065
stress6         =-83.4844
element strain:
strain1         =1.45499E-05
strain2         =-3.16498E-05
strain3         =1.68375E-05
strain4         =-3.79474E-06
strain5         =-5.36658E-06
strain6         =-3.79474E-06
 

باکس دانلود
شناسه:
۱۶۰۱
توضیحات:
کدنویسی این پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۵۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است