توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۲,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر نامعین با تکیه گاه یک سر گیردار در نرم افزار متلب

  • پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۹۳ نفر

تصویر analysis-of-an-indeterminate-beam-matlab_1078

تحلیل تیر نامعین با تکیه گاه یک سر گیردار در نرم افزار متلب

موضوع این پست در خصوص پروژه تحلیل تیر نامعین با تکیه گاه یک سر گیردار در نرم افزار MATLAB است که مطابق شکل ارائه شده در زیر، مشخص است تیر دو بعدی فوق از نظر تحلیلی دارای یک درجه نامعینی است و یک نیروی متمرکز به مقدار ۵۰۰۰ کیلوگرم در فاصله ۲ متری از تکیه گاه سمت راست آن به تیر اعمال شده است که بیشترین تغییر مکان ایجاد شده نیز در همان نقطه از تیر اتفاق خواهد افتاد.

تصویر analysis-of-an-indeterminate-beam-matlab_1078

در کد نویسی برای آنالیز تیر دو بعدی نا معین از روش المان محدود استفاده شده است که پس از اجرای نرم افزار متلب، مقادیر نیروهای تکیه گاهی و تغییر مکانهای به وجود آمده در تیر دو بعدی محاسبه  شده و  در خروجی نمایش داده می شود.

مشخصات تیر نامعین دو بعدی

  1. مساحت مقطع تیر A= 20cm^2
  2. ممان اینرسی تیر I= 1000cm^4
  3. طول دهانه تیر L1-2= 600cm
  4. طول دهانه تیر L2-3= 200cm
  5. مدول الاستیسیته تیر E= 2*10^6 kg/cm6^2

مطابق شکل زیر نامگذاری عکس العمل های تکیه گاهی، جابجایی و دوران گره ها از شماره ۱ تا شماره ۶ می باشد که برای عکس العمل های تکیه گاهی به ترتیب شماره ۱ بیان کننده محل و جهت نیروی تکیه گاهی قائم و شماره ۲ نیز محل و جهت لنگر ایجاد شده در محل گره مورد نظر است که تا انتها به همین ترتیب قابل شناسایی است. برای جابجایی و دوران نیز به ترتیب گفته شده عدد ۱ بیانگر مقدار جابجایی قائم در جهت مشخص شده و عدد ۲ نیز مقدار دوران می باشد که در خروجی برنامه مقادیر فوق قابل مشاهده است، در صورت منفی بودن اعداد خروجی برنامه به این معنی است که عکس جهت مورد نظر صحیح است.

تصویر analysis-of-an-indeterminate-beam-matlab_1078

خروجی نرم افزار متلب پس از تحلیل

  • محاسبه نیروهای تکیه گاهی در گره های شماره ۱ و ۲ و ۳
  • محاسبه تغییر مکان تیر در گره های شماره ۱ و ۲ و ۳

در خروجی نشان داده شده نیرو های تکیه گاهی حاصل از تحلیل بر حسب کیلوگرم، تغییر مکان ها بر حسب سانتی متر، لنگر ایجاد شده برحسب کیلوگرم در سانتیمتر و مقدار دوران بر حسب رادیان می باشد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۷۸
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است