توضیحات

کد نویسی پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
  • بازدید ۵۸۵ نفر

تصویر 3d-frame-analysis-finite-element-method_168

آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

پست فوق مربوط به پروژه آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب می باشد، که با توجه به تصویر ارائه شده از این قاب، مشخص است که این سازه در یک طبقه و متشکل از قاب یک دهنه در هر چهار وجه است. در تحلیل این قاب سه بعدی پس از تشکیل ماتریس سختی قاب فوق، مقادیر تغییر مکان ها و دورانهای گرهی قاب سه بعدی محاسبه شده و در خروجی نرم افزار متلب نمایش داده می شود.

در ادامه مطالب توضیحاتی در خصوص قاب سه بعدی بیان گردیده و خروجی برنامه متلب برای مشاهده در انتهای صفحه ارائه گردیده است، و نیز فیلمی کوتاه از اجرای برنامه قابل روئیت است.

در کل هر گره در فضای ۳ بعدی ۶ درجه آزادی دارد. در نتیجه می توان اینگونه بیان نمود که در فضای ۳ بعدی فیزیکی، بردار های مشخص کننده تغییر مکان های گرهی در یک گره دارای ۶ مؤلفه مستقل است که ۳ مؤلفه آن به صورت خطی در امتداد محور های x-y-z  و ۳ مؤلفه آن نیز به صورت دورانی در حول محور های x-y-z است.

تصویر 3d-frame-analysis-finite-element-method_168

مشخصات هندسی و مکانیکی عضو های قاب سه بعدی:

  • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته اعضای قاب سه بعدی: E=210*10^6 Kpas
  • مساحت عضو های قاب: A=0.02m^2
  • نیروی متمرکز وارده به گره شماره ۷: P=15 KN
  • ۴مدول برشی انتخاب شده: G=84*10^6 Kpas
  • گشتاور دوم سطح انتخاب شده : Iy=10*10^-5 m^4
  • گشتاور دوم سطح انتخاب شده : Iz=20*10^-5 m^4
  • ممان اینرسی قطبی انتخابی : j=5*10^-5 m^4
  • مختصات هریک از گره ها برحسب متر: (x-y-z) (مختصات گره شماره یک: (۰ و ۰ و ۰) – مختصات گره شماره دو: (۳ و ۰ و ۰) – مختصات گره شماره سه: (۳ و ۰ و ۳) – مختصات گره شماره چهار: (۰ و ۰ و ۳) – مختصات گره شماره پنج : (۰ و ۴ و ۰) – مختصات گره شماره شش : (۳ و ۴ و ۰) – مختصات گره شماره هفت : (۳ و ۴ و ۳) – مختصات گره شماره هشت: (۰ و ۴ و ۳) – در گره های شماره یک ، دو ، سه و چهار آزادی جابجایی و دوران برار صفر است)

خروجی برنامه متلب پس از تحلیل قاب سه بعدی:

نمایش تغییر مکان ها و دوران های گرهی در خروجی از گره شماره یک شروع شده و تا گره شماره هشت ادامه دارد. این به صورتی است که از عدد شماره یک تا شش بیانگر تغییر مکان و دوران گره شماره یک است (یک تاسه جابجایی در امتداد های x-y-z و چهار تا شش دوران در امدادهای گفته شده). سایر اعداد نیز به همین ترتیب برای سایر گره ها می باشد. تغییر مکان و دوران ایجادشده در سازه سه بعدی به گونه ای است که در محل تکیه گاه ها (نود های شماره یک تا چهار) بدلیل گیردار بودن برابر صفر و در سایر گره ها مقادیر تغییر مکان ها به متر و دوران ها به رادیان بیان شده است.

نمایش خروجی

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۶۸
توضیحات:
کد نویسی پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است.
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است